May 18, 2022

หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

~

หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

~

หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

~

~

~

~

~

VDO หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.